ZVEZA SOŽITJE
Zveza društev za pomoc osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije

FACEBOOK STRAN VDC SOŽITJE PTUJ
Obiščite našo Facebook stran kjer lahko sledite aktualnim dogodkom.

POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA V LETU 2020 

V lanskem letu nismo opravili vseh želenih in zastavljenih planov, saj nam je to preprečila epidemija "Cocid-19". Kljub temu smo nekatere naloge uspeli opraviti. V januarju smo organizirali srečanje s prostovoljci. Zahvalili smo se jim za pomoč pri izvedbi taborov. Z uporabniki VDC in BE smo se udeležili sankanja na Pohorju, na povabilo MD Sožitje iz Maribora. V Laškem so se uporabniki v okviru projekta Zdrav življenjski slog udeležili predavanj in delavnic. Bili smo na obisku in si ogledali prostore  MD slepih in slabovidnih na Ptuju. Obiskali smo vrtec Vilinski Gaj na Ptuju. Ob slovenskem kulturnem prazniku so nas obiskali dijaki ptujske ekonomske šole. V kratkem recitalu so oživeli spomin na našega velikega pesnika Franceta Prešerna. V okviru projekta Socialno vključevanje v lokalno okolje smo organizirali zanimivo predavanje dr, Jožice Gamse na temo "Pomen in razumevanje vključevanja osem z motnjami v razvoju, vedenjsko čustvenimi ter psihičnimi težavami v lokalno in širše okolje. Organizirali smo naše tradicionalno pustovanje, na katerega smo povabili tudi sosednja društva. Udeležili smo se pustnega rajanja invalidskih organizacij v karnevalski dvorani. V mesecu marcu smo v sodelovanju z Ljudsko univerzo iz Ptuja začeli s tečajem nemškega jezika za naše uporabnike. 13. marca nas je prizadela epidemija, zato smo morali VDC zapreti. V času epidemije so dobili zaposleni veliko nalog in del povezanih s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-19, ki so bile za njih nekaj novega in v začetku neznanega. Šele 1. junija smo lahko nadaljevali z delom VDC-ja,  saj smo uspešno in brez okužb prešli to obdobje.

V sodelovanju z OŠ dr. Ljudevita Pivka smo v okviru projekta "Socialno vključevanje v lokalno okolje" že drugič organizirali medgeneracijski dogodek Skupaj pobarvajmo dan. Konec meseca junija nas je obiskal minister za DDSZEM g. Janez Cigler Kralj s svojo delegacijo. Predstavili smo jim delovanje VDC in BE med epidemijo ter plane za naprej. Ogledali smo si lokacijo v Žabjaku, kamor se bo poleti selila BE. Za uporabnike BE in VDC smo v juliju organizirali letovanje v Osilnici in Zrečah. V Špajzi modrosti smo se udeležili delavnice pod vodstvom akademske slikarke ga. Saše Bezjak. V mesecu oktobru smo bili na ogledu razstave v Miheličevi galeriji na Ptuju. 26. oktobra smo zaradi poslabšanja epidemiološke slike morali VDC ponovno zapreti. Bili smo zelo uspešni glede preprečevanja okužbe in upoštevanja zaščitnih ukrepov, saj v bivalno enoto nismo vnesli okužbe. Velika zahvala gre zaposlenim delavcem v VDC-ju in BE, saj so delali v izrednih okoliščinah. 

V letu 2020 je bilo delovanje društva okrnjeno, saj nam je to preprečevala trenutna situacija. Nismo izvedli naših vsakoletnih načrtov od pohodov, izletov, piknikov, predavanj, telovadbe, plavanja in drugih obravnav. Kljub vsem naporom proti epidemiji, smo leto 2020 po finančni plati uspešno zaključili.

Želim, da bomo v letu 2021 nadoknadili zamujeno.

POROČILO O IZVEDBI SOCIALNIH PROGRAMOV V LETU 2020

V letu 2020 smo v okviru Društva izvajali 5 glavnih socialnih programov in sicer rehabilitacijske aktivnosti, izobraževalni program za družine, vseživljenjsko učenje na lokalni ravni, posebne socialne aktivnosti na lokalni ravni, družabne aktivnosti ter programa vseživljenjskega učenja ter izobraževanja in usposabljanja družin v okviru Zveze Sožitja.

1. REHABILITACIJA

V okviru rehabilitacije smo v letu 2020 prejeli 4272,77 FIHO sredstev. Sredstva so bila v celoti porabljena in sicer:

- za izvajanje individualne pomoči na področju komunikacije, govora in jezika, ki poteka enkrat tedensko, ko so razmere to dopuščale, na sedežu društva v okviru podjemne pogodbe.

- za izvajanje pomoči pri mobilnosti in boljši telesni aktivnosti, ki se izvaja dvakrat tedensko na sedežu društva na podlagi pogodbe o prostovoljstvu;

- za rekreacijsko kopanje OMDR, ki je potekalo vsako drugo soboto v mesecu v Biotermah Mali Moravci;

- za ritmično telovadbo v prostorih društva, ki poteka enkrat tedensko na podlagi pogodbe o prostovoljstvu;

- za nabavo različnih pripomočkov, ki se uporabljajo v sklopu rehabilitacijskih  programov.

Skupno je bilo v tem programu porabljenih 4435,95 €, razlika od FIHO sredstev je bila pokrita delno s prispevki udeležencev.

2. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZA DRUŽINE

Vikend seminarja nam v letu 2020 zaradi epidemioloških razmer ni uspelo izvesti. Planirali smo ga tako v spomladanskem kot v jesenskem času in ga obakrat odpovedali. Vplačila prispevkov udeležencev so bila povrnjena, znesek s strani FIHA za namen izvedbe pa se prenaša v leto 2021 (4585,06 €).

3. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE NA LOKALNI RAVNI

V okviru programa VŽU na lokalni ravni smo izvajali kreativne delavnice in socialnega vključevanja otrok in mladostnikov z MDR. Delavnice so potekale ob ponedeljkih popoldan pod vodstvom prostovoljke koordinatorke in spremljevalk. Udeleževalo se jih je 9 otrok mladostnikov z MDR. V okviru tega programa je bila organizirana tudi sprostitvena rehabilitacija. Stroški organizacije obeh aktivnosti in materiala so znašali 1682,72 €, za kar smo prejeli 1223,66 € FIHO sredstev, ostalo pa smo pokrili s sredstvi društva.

4. POSEBNE SOCIALNE AKTIVNOSTI NA LOKALNI RAVNI

Epidemiološke razmere nam niso dopuščale izvedbe strokovne ekskurzije za člane društva. Izvajali in organizirali smo prevoze uporabnikov na tabore in sprostitveno rehabilitacijo, ter nakup društvenih koledarjev za namen promocije društva. Stroški na tem programu so znašali 236,62 €, prejeli 831,22 € FIHO sredstev, zato v leto 2021 prenašamo 594,60 € sredstev, ki se morajo porabiti prednostno.

5. DRUŽABNE AKTIVNOSTI

Večina tradicionalnih družabnih srečanj je odpadla, saj je epidemija Covid-19 preprečevala druženja. Izveden je bil pustni ples za člane društva in povabljena okoliška društva, katerega se je udeležilo 130 oseb. Občni zbor in miklavževanje pa smo morali odpovedati. Stroški, ki so nastali v okviru teh aktivnosti, so bili pokriti iz sredstev društva.

6. PROGRAMI NA NACIONALNEM NIVOJU

VŽU na nacionalnem nivoju so se v letu 2020 udeležile le 4 OMDR iz našega društva, spremljali sta jih 2 spremljevalki. Skupaj se je na razpis prijavilo 35 naših članov, 28 oseb smo prijavili, vendar je epidemija poskrbela, da se večina taborov ni udeležila. V tem programu je bilo porabljenih 240 € za nagrade spremljevalkam, brez stroškov goriva amortizacije vozil. Del stroškov smo pokrili s prispevki udeležencev, ostalo pa iz sredstev društva. tudi v programih izobraževanja in usposabljanja družin je bilo več odpovedi. Kljub temu so se v programe izobraževanja in usposabljanja družin 2020 vključili 4 naši člani. Skupni znesek stroškov v teh programih je znašal 634,00 € in so ga udeleženci v celoti poravnali sami, nato pa ga je društvo prenakazalo Zvezi, ki je organizator teh programov. 

V letu 2020 smo bili prav tako aktivni v projektu MO Ptuj - Občina po meri invalidov, kjer se predstavnik društva redno udeležuje sej Sveta za invalide in sodeluje v vseh projektih v okviru sveta.

Še vedno smo konzorcij skupaj s CIRIUS Kamnik in OŠ dr. Ljudevita Pivka vključeni v projekt "Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje".

Kljub težkim razmeram, ki trenutno vladajo v svetu, si v društvu prizadevamo za dvig kakovosti življenja OMDR na našem območju, za čim boljšo prepoznavnost in povezanost v okolje. Prav tako želimo aktivno vključiti v naše programe več mladih družin in jim ponuditi čim bolj kvalitetne storitve, za kar si vedno znova prizadevamo vsi izvajalci le-teh.

RAZMERJE MED NAJNIŽJO IN NAJVIŠJO PLAČO

V Društvu Sožitje Ptuj je zaposlenih 18 oseb (vključno z nadomeščanji) od tega sta 2 invalida 3. kategorije. V programu vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je zaposlenih 9 oseb in v programu institucionalnega varstva 6, od tega 2,64 v zdravstveni negi. Delovna  mesta so razvrščena v plačilne razrede. V najnižji plačni razred je razvrščeno delovno mesto bolničar/negovalec - 19 PR in v najvišji plačni razred delovno mesto skupinski habilitator - višji svetovalec - 46 PR. Tako je razmerje med najnižjo in najvišjo plačo 2,883 kratnika.